dnes je 30.6.2022

Komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Produkt manažér

Vážení zákazníci,

S on-line knihou Komentár k zákonu č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov získate informácie ako správne postupovať pri pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

Upozorňujeme, že v rámci zakúpeného predplatného sa môžete už teraz pýtať na zmeny, ktoré so sebou prináša  zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Komentár  k zákonu č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Vám aj v roku 2022 plne k dispozícii a v rámci zaplateného predplatného máte možnosť zúčastňovať sa aj webinárov otázok a odpovedí každý mesiac.

POZOR! Prečo je dôležité vedieť o aké zmeny sa jedná? Zmeny:

 • práv a povinností pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
 • výkonu pracovnej činnosti a predpokladov na výkon pracovnej činnosti,
 • kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti a náležitostí s ním súvisiacich,
 • profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (vzdelávania, kariérneho rastu, kreditového systému a systému výkonu atestácii vo väzbe na profesijné štandardy),
 • systému akreditácií,
 • starostlivosti o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a morálneho oceňovania,
 • centrálneho registra pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení,
 • kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.


Informácie v online knihe sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Preto je práca s online knihou veľmi jednoduchá a rýchla. Informácie sú prehľadne spracované do jednotlivých kapitol. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Ako efektívne ušetriť čas pri Vašej každodennej práci?

V rámci online knihy máte k dispozícii prehľadné znenie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorým môžete veľmi jednoducho pracovať. 

Čl. I (§ 1 - § 92)

PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA(§ 1 - § 5)
DRUHÁ ČASŤ - PRACOVNÁ ČINNOSŤ PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA(§ 6 - § 39)
TRETIA ČASŤ - PROFESIJNÝ ROZVOJ(§ 40 - § 70)
ŠTVRTÁ ČASŤ - KONTROLA V PROFESIJNOM ROZVOJI A SPRÁVNE DELIKTY(§ 71 - § 75)
PIATA ČASŤ - CENTRÁLNY REGISTER(§ 76 - § 78)
ŠIESTA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA(§ 79 - § 92)


Čl. II

V § 1 ods. 4 písm. e) sa slová „kontinuálneho vzdelávania” nahrádzajú slovami „organizovaním vzdelávania a organizovaním atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov” a v poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.” nahrádza citáciou „zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov”.

Čl. III

Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý vrátane nadpisu znie: Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

Za § 32f sa vkladá § 32g, ktorý vrátane nadpisu znie: Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019

Čl. IV

V § 3 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) ak postupom upraveným v pracovnom poriadku školy alebo v pracovnom poriadku školského zariadenia bolo preukázané, že riaditeľ porušil právo pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi.”.

Čl. V - Účinnosť

Účinnosť zákona je potrebné odlišovať od platnosti zákona. Zákon nadobúda platnosť dňom jeho vyhlásenia - zverejnenia v právne záväznom úradnom vestníku určenom na vyhlasovanie právnych predpisov, ktorým je v našom právnom poriadku Zbierka zákonov Slovenskej republiky.

Prílohy

Čo získate s on-line knihou?

 • prehľadne spracované aktuálne znenie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • prístup k praktickým informáciám – daňový kalendár, prehľad vývoja minimálnej mzdy, súm životného minima, vymeriavacích základov a iných, mzdová kalkulačka, cestovné náhrady a adresár úradov,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dlhodobo pôsobí v oblasti legislatívy v rezorte školstva. Podieľala sa na príprave a tvorbe množstva právnych predpisov v školskej problematike a v športe. Je autorkou a spoluautorkou množstva odborných článkov v tejto oblasti. Pedagogicky pôsobí na vysokej škole.  Je členkou Učenej právnickej spoločnosti, ktorá sa podieľa najmä na výskume právnoteoretických východísk a ich následnú implementáciu do praxe.

Mgr. Ján Sitarčík
Mgr. Ján Sitarčík

Bývalý učiteľ a riaditeľ školy. Odborne sa zaoberá otázkami profesijného rozvoja učiteľov a jeho významu pre kvalitu výchovy a vzdelávania. V tejto oblasti publikuje a spolupracuje s vysokými školami. Od roku 2016 pôsobí na mieste riaditeľa odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 14.7.2022

Čas konania: 14:00 - 15:15

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE